VAŽNA OBAVIJEST: Zbog radova na biokovskoj cesti Park prirode Biokovo ostaje zatvoren za posjećivanje do lipnja osim svake nedjelje kada je posjet moguć u vremenu od 6,00 do 18,00 sati.

Akti ustanove

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, odražvanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2022. godinu

Preuzmi prilog 1

Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2021.

Preuzmi prilog 1

PPB financijsko izvješće 2021.

Preuzmi prilog 1

Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2020. godine

Preuzmi prilog 1

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o sponzoriranju Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o doniranju Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2019. godine

Preuzmi prilog 1

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Preuzmi prilog 1

Plan prihoda proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Preuzmi prilog 1

Rebalans financijskog plana prihoda za 2019. godinu

Preuzmi prilog 1

Prijedlog "Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima Parka prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa za 2018. godinu

Preuzmi prilog 1

Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2018. godine

Preuzmi prilog 1