VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Akti ustanove

Financijski plan za 2015.-2017. godinu za redovnu i programsku djelatnost

Preuzmi prilog 1

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o plaćama i naknadama

Preuzmi prilog 1

Suglasnost MZOIP-a na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2014. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2013. godinu

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2014. godinu

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o radu Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o zaštiti na radu

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o plaćama i naknadama

Preuzmi prilog 1

Knjiga sažetaka sa Znanstveno - stručnog skupa "Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. stoljeću

Preuzmi prilog 1

Stručna podloga zaštite prirode za prostornu i plan područja posebnih obilježja Parka prirode "Biokovo

Preuzmi prilog 1

Pravilnik zaštite od požara

Preuzmi prilog 1

Odluka o obavljanju rekreativnih aktivnosti u Parku prirode "Biokovo

Preuzmi prilog 1

Provođenje nadzora u Parku prirode "Biokovo

Preuzmi prilog 1

Odluka o prometnom redu u Parku prirode "Biokovo

Preuzmi prilog 1