VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Natječaji

Odluka o odabiru za postupak Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi u dvije grupe

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade stručnih tekstova i popratnog materijala za knjigu radnog naziva Danji leptiri Parka prirode Biokovo.

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu Nastavak kartiranja i populacijskih istraživanja mosorske gušterice, Dinarolacerta mosorensis na području PP Biokovo u 2019. godine

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu istraživanje rasprostranjenja i monitoring populacija endemične podvrste dalmatinskog okaša Proterebia afra dalmata (Godart [1824]) na području Parka prirode Biokovo u 2019. godini

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponuda za usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centar

Preuzmi prilog 1

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim GS - Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi, u dvije grupe

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za postupak Uređenje Skywalka (građevinski radovi)

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu Kartiranje i istraživanje faune značajnih vrsta beskralježnjaka (saproksilnih kornjaša), osobito jelenka, alpinske i hrastove strizibube te četveropjege cvilidrete u 2019. godini

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga stručnjaka za izradu edukativnih programa

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za nabavu stručnog geološkog nadzora

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova postavljanja geološkog stupa

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centar

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za postupak Uređenje Rodićeve ceste

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga ,,Nastavak istraživanja kaverni u tunelu Sv. llija u Parku prirode Biokovo za 2019. godinu

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga ,,Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata za 2O19. godinu

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi

Preuzmi prilog 1

Odluka o poništenju za postupak Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“ 2

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1