PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. ULAZNICE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Novosti

Istraživanje faune saproksilnih kornjaša u Parku prirode Biokovo

Tijekom lipnja Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ u suradnji sa Udrugom Hyla započela je projekt Kartiranja i istraživanja saproksilnih kornjaša Parka prirode Biokovo, osobito jelenka, alpinske i hrastove strizibube i četveropjege cvilidrete koje su Natura 2000 kvalifikacijske vrste za Biokovo.

Saproksilni kornjaši su kukci koji su svojim životnim ciklusom vezani uz živo, ali i mrtvo ili umiruće stablo. Njihove ličinke se hrane umirućim i raspadajućim drvetom te imaju važnu ulogu u procesu kruženja tvari. Nemaju definiranu taksonomsku zajednicu već predstavljaju ekološku skupinu koja obuhvaća 21 porodicu kornjaša na području Europe. Taj broj nije konačan s obzirom na njihovu veliku neistraženost kao i veliku tendenciju povećanja istraživanja.

Tijekom dosadašnja tri višednevna terenska istraživanja u Parku dr. sc. Toni Koren, Boris Lauš i Mladen Zadravec, mag. biol. exp. zabilježi su sve kvalifikacijske vrste saproksilnih kornjaša te veliki broj ostalih zanimljivih nalaza. Treba posebno istaknuti prve nalaze mirišljavog samotara (Osmoderma eremita) koji je pronađen na nekoliko lokacija unutar Parka. Ova vrsta Ekološke mreže Natura 2000 nije do sada navedena kao kvalifikacijska za Biokovo stoga će biti potrebno provoditi praćenje stanja i detaljno kartiranje njene prisutnosti u cilju njenog uključivanja.

Rezultati istraživanja biti će objedinjeni u izviješću po završetku projekta koji traje godinu dana.

Potvrđen nalaz noćnog leptira Gortyna borelli

Krajem kolovoza dr. sc. Toni Koren prilikom terenskog istraživanja saproksilnih kornjaša uz rub bukove šume na nadmorskoj visini oko 1400 m nm potvrdio je zanimljiv nalaz noćnog leptira iz porodice Sovica, Gortyna borelli. Vrstu su prvi put na Biokovu u bukovoj šumi u neposrednoj blizini trafostanice na nadmorskoj visini 1 440 m nm zabilježili Iva Mihoci i Mladen Vajdić 12. 09. 2007.Radi se o iznimno rijetkoj i ugroženoj vrsti termofilnih staništa, usko vezanoj uz svoju biljku hraniteljicu Peucedanum officinale. Biokovo predstavlja tek drugu lokaciju za ovu vrstu na području Hrvatske te jednu od najizoliranijih populacija na području Europe. Kako se radi o vrsti Ekološke mreže Natura 2000 koja nije do sada navedena kao kvalifikacijska za Hrvatsku biti će potrebno provoditi praćenje stanja te detaljno kartiranje njene prisutnosti s ciljem uključivanja u zakonodavstvo.