PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. ULAZNICE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove «Park prirode Biokovo», opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove.

Ustrojstvene jedinice Javne ustanove "Parka prirode Biokovo" su:

Ured ravnatelja


Ravnatelj: Slavo Jakša, prof. geografije i povijesti
E-mail: slavo.jaksa@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924

U uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni
poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s radom ravnatelja.

Odjel općih i zajedničkih poslova


Voditelj: Jozo Bekavac, dipl. oec.
E-mail: jozo.bekavac@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924

Vodič II. vrste: Vedrana Vela Puharić, ing. preh. teh.
E-mail: vedrana.velapuharic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924

Služba općih i zajedničkih poslova obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove, brine se o organizaciji sjednica upravnog vijeća, poslove oko nabave materijala i sitnog inventara, te poslove oko održavanja i čišćenja poslovnih prostorija Ustanove.

Odjel stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode

Stručni voditelj: Hrvoje Škrabić, dipl. ing. geologije
E-mail: hrvoje.skrabic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136

Viša stručna savjetnica geolog: Ksenija Protrka, prof. geologije i geografije
E-mail: ksenija.protrka@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136

Stručna suradnica biolog - ekolog: Ivana Gabrić, dipl. ing. biologije
E-mail: ivana.gabric@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136

Stručna savjetnica za projekte: Nataša Batošić Joskić, dipl. ing. biologije i ekologije mora
E-mail: natasa.batosic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136

Služba stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode; obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, očuvanje, promicanje i korištenje Parka prirode, posebno poslove u svezi izrade plana upravljanja, programa zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja Parka prirode, njegove provedbe, praćenja stanja krajobraza te živog i neživog svijeta u Parku prirode, brigu o kapitalnim ulaganjima u parku prirode u svezi zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja parka prirode kao i druge stručne poslove.

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode

Rukovoditeljica odsjeka promidžbenih aktivnosti: Ružana Kovač, dipl. novinar
E-mail: ruzana.kovac@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136

Odjel čuvara prirode

Glavni čuvar prirode: Stipe Srzić, dipl. ing. agronomije
E-mail: stipe.srzic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924

Čuvar prirode I. vrste: Ivan Židić, mag. ing. agronomije
E-mail: ivan.zidic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924

Služba nadzora obavlja poslove nadzora u Parku prirode u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Biokovo. Radi provođenja poslova nadzora služba provodi odgovarajući upravni postupak te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile zakon ili Pravilnik o unutarnjem redu.

Odsjek tehničkih poslova

Tehničar: Mladen Mlikota
Tel.: +385(0)21 616 924

Tehnička služba obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata i opreme, održavanja vozila i opreme, održavanja prometnica i putova u Parku prirode koji su u nadležnosti Ustanove, poslove uklanjanja i odvoza smeća kao i druge tehničke poslove.

Odsjek za protupožarnu zaštitu
Rukovoditelj odsjeka protupožarne zaštite: Mate Katavić, dipl. ing. sigurnosti - zaštite od požara i zaštite na radu

Tel.: +385(0)21 616 924