Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2019. godine