Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2018. godine